میز شرکتی

قبلی
اجرای بتن نمایان در طراحی داخلی
اجرای بتن نمایان در طراحی داخلی
مشاهده
اجرای نمای بتن اکسپوز
اجرای نمای بتن اکسپوز
مشاهده
میز شرکتی
خدمات - پله برقی های چشمیخدمات - پله برقی های چشمی - به های این میز کنفرانس، با نوارهایی ا - نده شده تا میز لب پر نشده و لبه های آ - ماند. این میز کنفرانس 6 نفره محسوب م - ا در دو سر میز نیز دو صندلی میتواند ق - د. طول این میز دو متر و عرض آن 90 سان
میز کنفرانس بیضی شکل ، میز اداری ، میز شرکتی ،
147 بازدید، دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
خدمات - آسانسورهای مخصوص برج هاخدمات - آسانسورهای مخصوص برج ها - به های این میز کنفرانس، با نوارهایی ا - نده شده تا میز لب پر نشده و لبه های آ - ماند. این میز کنفرانس 6 نفره محسوب م - ا در دو سر میز نیز دو صندلی میتواند ق - د. طول این میز دو متر و عرض آن 90 سان
میز کنفرانس ، میز اداری ، میز شرکتی ،
148 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
خدمات - انواع دکمه های نمایشگر آسانسورخدمات - انواع دکمه های نمایشگر آسانسور - به های این میز کنفرانس، با نوارهایی ا - نده شده تا میز لب پر نشده و لبه های آ - ماند. این میز کنفرانس 6 نفره محسوب م - ا در دو سر میز نیز دو صندلی میتواند ق - د. طول این میز دو متر و عرض آن 90 سان
میز کنفرانس شیشه ای ، میز اداری ، میز شرکتی ،
197 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
خدمات - کابین های آسانسورخدمات - کابین های آسانسور - به های این میز کنفرانس، با نوارهایی ا - نده شده تا میز لب پر نشده و لبه های آ - ماند. این میز کنفرانس 6 نفره محسوب م - ا در دو سر میز نیز دو صندلی میتواند ق - د. طول این میز دو متر و عرض آن 90 سان
میز کنفرانس میان تهی ، میز اداری ، میز شرکتی ،
536 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
خدمات - اجرای راه پله های بتنی اکسپوزخدمات - اجرای راه پله های بتنی اکسپوز
میز کنفرانس ام دی اف ، میز شرکتی ، میز اداری ،
2158 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
خدمات - اجرای نمای بتن اکسپوزخدمات - اجرای نمای بتن اکسپوز
میز مدیریتی ، میز اداری ، میز شرکتی ،
1703 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
شرکت سازنده